LV | RU
График работы
Манифест
Правление
Statūti
Структура партии
Программа
Pamatnostādnes
Политическая платформа
Ētikas kodekss
Jauniešu organizācijas nolikums
Регионы
Логотип
О ПАРТИИ
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
Новости
Календарь
События
НОВОСТИ
Речи
Фото
Видео
СОЗДАНИЕ ПАРТИИ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ГАЛЛЕРЕЯ
КОНТАКТЫ
 
 Statūti    
    

 RĪGA, 2010

 

1.     VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1 Politiskā partija „Par Prezidentālu Republiku” (turpmāk tekstā - „Partija”) ir politiska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus kopīgai darbībai Partijas programmatisko mērķu sasniegšanai.
1.2 Partijas nosaukums saīsinājumā – „PPR”.
1.3 Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, statūtiem un Partijas programmai.
1.4 Partijai ir sava simbolika, tās apraksts un attēls ir pievienoti šo statūtu pielikumā.
1.5 Partijas darbības laiks nav ierobežots.
1.6 Partijas darbības mērķi:
1.6.1. veikt izmaiņas Latvijas Republikas Satversmē un iedibināt Latvijā Prezidentālas Republikas valsts pārvaldi,
1.6.2. ar likuma spēku nostiprināt valsts Tautsaimniecības attīstības plānu,
1.6.3. mainīt esošo vēlēšanu sistēmu uz tādu, kas nodrošina saprotamu Saeimas deputātu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību,
1.6.4. iedarbināt likumīgu mehānismu valsts augstāko amatpersonu un ierēdņu saukšanai pie reālas kriminālatbildības, ja persona ar savu darbību vai bezdarbību ir radījusi būtisku kaitējumu valstij,
1.6.5. ierosināt pāreju uz politisko partiju pilnīgu finansēšanu no valsts budžeta.
1.7 Partijas uzdevumi:
1.7.1. iegūt būtisku partijas pārstāvniecību 10., 11., 12. un turpmākajos Saeimas sasaukumos,
1.7.2. veidot ilgtermiņa stabilu sadarbību ar partijām, kuru mērķi un uzdevumi ir līdzīgi PPR,
1.7.3. veidot spējīgu, izglītotu jauno politiķu rezervi.
1.8 Partija savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:
1.8.1. veic politisko darbību,
1.8.2. izvirza deputātu kandidātus vietējām pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
1.8.3. piedalās vietējo pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās,
1.8.4. vada deputātu parlamentāro darbību,
1.8.5. ar deputātu starpniecību īsteno Partijas programmu,
1.8.6. piedalās Valsts pārvaldes darbā.

 2.     PARTIJAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

2.1 Partijas pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce un Valde.
2.2 Partijas biedru sapulce ir partijas augstākā lēmējinstitūcija.
2.3 Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
2.3.1. Partijas Statūtu un programmas grozījumi,
2.3.2. valdes, revīzijas un citu institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana,
2.3.3. lēmuma pieņemšana par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
2.3.4. priekšvēlēšanu programmas apstiprināšana pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
2.3.5. lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā.
2.3.6. pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu Statūtos paredzēto institūciju kompetencē.
2.4 Valde sasauc biedru sapulci, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņojot par sapulces sasaukšanu Partijas biedru reģistrā reģistrētajiem biedriem uz viņu norādītajām elektroniskām pasta adresēm.
2.5 Valde nekavējoties sasauc Biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. 
2.6 Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
2.7 Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. 
2.8 Partijas Biedri apvienojas Nozaru komitejās, Interešu grupās un Reģionālās nodaļās.
2.9 Nozaru komitejas, Interešu grupas un Reģionālās nodaļas darbojas pēc Partijas Valdes apstiprināta Nolikuma.
2.10 Lēmumu par Nozares komitejas, Interešu grupas vai Reģionālās nodaļas dibināšanu pieņem Valde.
2.11 Nozares Komiteju, Interešu grupu un Reģionālo nodaļu vadītājus biedri ievēl no sava vidus saskaņā ar Nolikumu, kuru apstiprina Valde.
2.12 Nozaru Komitejas, Interešu grupas un Reģionālās nodaļas aktīvi īsteno Partijas programmu, popularizē Partijas aktivitātes, izvirza deputātu kandidātus, iekļaušanai Partijas deputātu kandidātu sarakstā.
2.13 Nozaru komiteju, Interešu grupu, Reģionālo nodaļu vadītāji savu vadīto struktūru intereses pārstāv Koordinācijas sapulcē.
2.14 Koordinācijas sapulcei ir informācijas apmaiņas un konsultatīva funkcija. Koordinācijas Sapulce var pieņemt lēmumus, kas ir rekomendējoši Partijas Valdei.
2.15 Koordinācijas sapulces dalībnieki: Valdes locekļi, Revīzijas komisijas locekļi, Ētikas komisijas locekļi, Ģenerālsekretārs, Biroja vadītājs, Nozaru komiteju, Interešu grupu, Reģionālo nodaļu vadītāji, kā arī no Partijas ievēlētie Saeimas deputāti, pašvaldību deputāti, Eiropas Parlamenta deputāti, Ministri. 
2.16 Koordinācijas sapulci vada Valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
2.17 Koordinācijas Sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi mēnesī, Valdes apstiprinātajā kārtībā.
2.18 Biedru sapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce – kongress vai konference.
2.19 Kongresa un konferences pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un/vai ievēlēšanas kārtību nosaka valde.
2.20 Kongresam ir visas Biedru sapulces pilnvaras, izņemot šo Statūtu 2.3. punkta 2.3.1. apakšpunktā paredzētās.
2.21 Konferencei ir visas Biedru sapulces pilnvaras, izņemot šo Statūtu 2.3. punkta 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5. apakšpunktos paredzētās.
2.22 Partijas darbu vada Partijas Valde.
2.23 Partijas Valde sastāv no 9 (deviņiem) valdes locekļiem, kurus aizklātās vai atklātās, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem dalībniekiem, vēlēšanās ievēl Partijas Biedru sapulce vai Kongress.
2.24 Valdes locekļu pilnvaru termiņš – 2(divi) gadi.
2.25 Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Partiju atsevišķi.
2.26 Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Partiju tikai kopā ar vēl 4 (četriem) Valdes locekļiem.
2.27 Ja Partijas Valdes locekļu vēlēšanām tiek izvirzīti vairāk par 9 (deviņiem) kandidātiem, tad Valdes locekļu amatos ievēlēti ir tie 9 (deviņi) kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu.
2.28 Tajā pašā Biedru sapulcē vai kongresā, kurā ievēlēti Valdes locekļi, ievēlētie Valdes locekļi no sava vidus izvirza vienu kandidātu Valdes priekšsēdētāja vēlēšanām, par ko Biedru sapulce vai Kongress balso atklāti.
2.29 Ja Valdes izvirzītais Valdes priekšsēdētāja kandidāts netiek ievēlēts, ievēlētā Valde Statūtu 2.27.p. noteiktajā kārtībā izvirza citu kandidātu Valdes priekšsēdētāja vēlēšanām.
2.30 Partijas Valdes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī.
2.31 Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
2.32 Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
2.33 Partijas valde:
2.33.1. lemj par Biedru uzņemšanu Partijā vai izslēgšanu no Partijas,
2.33.2. apstiprina Valdes priekšsēdētāja izvirzīto Ģenerālsekretāra kandidātu,
2.33.3. apstiprina Nozaru Komiteju un Interešu grupu Nolikumus un to vadītājus,
2.33.4. organizē Partijas lēmumu un Partijas Programmas izpildi,
2.33.5. veido Partijas taktiku un stratēģiju,
2.33.6. apstiprina un kontrolē Partijas budžetu,
2
.33.7. sasauc Partijas Biedru sapulces,
2.33.8. pārrauga Partijas Biroja darbu, apstiprina Partijas izvirzīto deputātu kandidātu sarakstus Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām,
2.33.9. lemj citus ar Partiju saistītus jautājumus.
2.34 Partijas valdes darbu vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs:
2.34.1. vada Partijas un Valdes sēdes,
2.34.2. pārstāv Partijas viedokli masu saziņas līdzekļos,
2.34.3. pilnvaro Partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai,
2.34.4. iesaka Valdei apstiprināšanai Ģenerālsekretāra kandidatūru.
2.35 Partijas iekšējo un ārējo disciplīnu uzrauga Ētikas Komisija, kuru 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēl Partijas Biedru sapulce aizklātās vai, ja to pieprasa vairāk kā puse no klātesošām balsstiesīgajām personām, atklātās vēlēšanās.
2.36 Ievēlēti ir kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu vēlēšanās.
2.36.1. Ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl Ētikas komisijas locekļi no sava vidus,
2.36.2. Ētikas komisija izstrādā Partijas ētikas kodeksu, kuru apstiprina Valde,
2.36.3. Ētikas komisija ir tiesības ierosināt Biedra izslēgšanu no Partijas.
2.37 Partijas ikdienas organizatoriskās funkcijas veic Partijas Birojs.
2.38 Partijas Biroju vada Biroja vadītājs, kuru pieņem darbā Partijas Ģenerālsekretārs.
2.39 Partijas Birojs:
2.39.1. nodrošina Partijas Biroja saimniecisko darbību,
2
.39.2. veic Biedru uzskaiti, sagatavo materiālus jauno Biedru uzņemšanai,
2.39.3.  veic Biedru naudas un iestāšanās naudas iekasēšanu, organizē grāmatvedības uzskaiti,
2.39.4. organizē Partijas lietvedību.
2.40 Partijas Biroja izveides kārtību nosaka Valde, saskaņā ar izstrādāto nolikumu.
2.41 Partijas Ģenerālsekretārs:
2.41.1. ir tiesīgs pārstāvēt Partiju saskaņā ar Valdes izdoto pilnvarojumu, pilnvarojumā noteiktajā apjomā,
2.41.2. pārrauga Partijas Biroja darbu,
2.41.3. iesaka Valdei Partijas biedrus kā kandidātus darbam Valsts pārvaldē vai citos Partijai nozīmīgos valsts un pašvaldību amatos.

 3.     PARTIJAS BIEDRI

3.1 Par Partijas biedru var būt 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un Eiropas Savienības pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet kas uzturas Latvijas Republikā, un kura atzīst un ievēro Partijas statūtus.
3.2 Partijas biedrs nevar būt citas Partijas biedrs.
3.3 Par personas uzņemšanu Partijā lemj Partijas valde, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu.
3.4 Valde Partijas biedra kandidātam var noteikt pārbaudes laiku, nosakot termiņu, pēc kura Valde atkārtoti lemj par uzņemšanu Partijā.
3.5 Partijas Biedra tiesības:
3.5.1. piedalīties Partijas vēlēšanu procesos visos līmeņos, kā arī tikt ievēlētam Partijas amatos un institūcijās,
3.5.2. saņemt informāciju par Partijas darbību, Partijas institūciju, amatpersonu un deputātu darbību,
3.5.3. paust savu viedokli par Partijai aktuāliem jautājumiem,
3.5.4. kandidēt iekļaušanai Partijas vēlēšanu sarakstos, Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām,
3.5.5. vērsties Ētikas Komisijā strīdus gadījumos,
3.5.6. izstāties no Partijas, par to ziņojot Valdei rakstiski.
3.6 Partijas Valde ar savu lēmumu var izslēgt biedru no Partijas, ja iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
3.6.1. Biedrs neievēro Partijas Statūtus,
3.6.2. ignorē Partijas Programmu vai nepilda Partijas institūciju vai amatpersonu kompetences robežās pieņemtos lēmumus,
3.6.3. izvērtējot biedra rīcību Partijas Ētikas komisija ir pieņēmusi lēmumu ar ieteikumu izslēgt biedru no Partijas,
3.6.4. Biedrs trīs mēnešus pēc kārtas vai 3 mēnešus kalendārā gada laikā nav maksājis biedru naudu.
3.7 Partijas Biedru pienākumi:
3.7.1. Ievērot Partijas Statūtus, Programmu, Biedru sapulces, kongresa un Valdes lēmumus un pildīt tos,
3.7.2.  Pildīt Partijas uzdevumus,
3.7.3. Piedalīties Partijas darbā,
3.7.4. Noteiktā laikā un apmērā maksāt Biedru naudu,
3.7.5. Pastāvīgi paaugstināt savu politiskās izglītības līmeni.

4.     BIEDRU NAUDA, Iestāšanās nauda

4.1 Biedru naudas apmēru nosaka Valde.
4.2 Biedri maksā biedru naudu ne retāk, kā vienu reizi mēnesī, iemaksājot to Partijas kasē vai pārskaitot uz Partijas norēķinu kontu.
4.3 Katrs biedrs, iestājoties Partijā, maksā vienreizēju maksājumu - iestāšanās naudu, iemaksājot to Partijas kasē vai pārskaitot uz Partijas norēķinu kontu.
4.4 Iestāšanās naudas apmēru nosaka Partijas Valde. Iestāšanās naudas apmērs nevar tikt noteikts lielāks par viena mēneša biedru naudas divkāršu apmēru.

 5.     FINANSES, MANTA, REVĪZIJA

5.1 Partijas finanšu līdzekļus veido:
5.1.1. Biedru nauda,
5.1.2. iestāšanās nauda.
5.1.3. ziedojumi,
5.1.4. ienākumi no saimnieciskās darbības,
5.1.5. citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīviem aktiem.
5.2 Par Partijas mantas un naudas izlietošanu lemj Partijas Valde.
5.3 Partijas finansiālo un saimniecisko darbību uzrauga un katru gadu sniedz savu atzinumu Revīzijas komisija.
5.4 Revīzijas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēl aizklātās vai atklātās, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem dalībniekiem, vēlēšanās Biedru sapulcē vai Kongresā. Ievēlēti ir kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu vēlēšanās.
5.5 Revīzijas komisijas loceklis nevar būt vienlaicīgi Valdes loceklis.
5.6 Revīzijas komisijas priekšsēdētāju komisijas locekļi ievēl no sava vidus.
5.7 Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.
5.8 Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.
5.9 Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents, kuru ieceļ Valde uz pilnvaru termiņu 2(divi) gadi.

 6.     PARTIJAS LIKVIDĒŠANA

6.1 Lēmumu par Partijas likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Biedru sapulce, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.2 Ja tiek pieņemts lēmums par Partijas likvidēšanu, tad Biedru sapulcē tiek izveidota Likvidācijas komisija, kura izstrādā mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību, nokārto saistības ar juridiskām un fiziskām personām atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.

 7.     STATŪTU GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1 Statūtus ir tiesīga grozīt tikai Biedru sapulce.

 8.     CITI NOTEIKUMI

8.1 Ja kāds no Partijas Biedriem nepilda Partijas uzdevumu vai pārkāpj Partijas Programmu, atrodoties Valsts vēlētos vai atbildīgos valsts pārvaldes amatos, Partijas Valdei ir tiesības atsaukt Biedru no amata un, saskaņojot ar Ētikas komisiju, izslēgt no Partijas.

 

Rīgā,

2010. gada 27. martā.


 
За какую политическую силу Вы бы голосовали, если выборы состоятся завтра?
За президентскую республику
Единство
Центр согласия
ЛПП\ЛЦ
Союз зеленых и крестьян
Народная партия
Другая
     rezultāti » 
Kalendārs

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/ppr.lv/httpdocs/ru/core/side/notikumi.blk.php on line 52
 
   Autortiesības pieder partijai Par Prezidentālu Republiku © 2010 . Visas tiesības aizsargātas.