LV | RU
График работы
Манифест
Правление
Statūti
Структура партии
Программа
Pamatnostādnes
Политическая платформа
Ētikas kodekss
Jauniešu organizācijas nolikums
Регионы
Логотип
О ПАРТИИ
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
Новости
Календарь
События
НОВОСТИ
Речи
Фото
Видео
СОЗДАНИЕ ПАРТИИ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ГАЛЛЕРЕЯ
КОНТАКТЫ
 Pamatprogramma

Sociālpolitiskās nostādnes.

PPR uzdevums ir izvērtēt katra atsevišķa indivīda un iedzīvotāju grupu pamatotās intereses to savstarpējās attiecībās ievērot visas sabiedriskās sistēmas darba spējīgumu un noteikt Latvijas sabiedrības politiskās vajadzības un mērķus. Ir jāizšķiras starp morāli un šaurām personiskām interesēm. Nav pieļaujama sabiedrības slīgšana negācijās, tas izsauc destrukciju un kavē pozitīvo virzību. Tikai pozitīvs skatījums uz lietām, kā arī pašradītās vērtības ceļ pašapziņu, kas ir attīstības priekšnosacījumus. Tāpēc PPR par savu misiju uzskata tādu darbu Latvijas interesēs, kas mērķtiecīgi, profesionāli un konsekventi īsteno tās stabilu labklājības pieaugumu un nacionālā komforta politiku.

Mums ir ilgtermiņa valsts tautsaimniecības attīstības plāns, kuru mēs nostiprināsim ar Saeimas balsojumu, piešķirot tam likuma spēku! Lai plānu realizētu, tautas vēlēts Prezidents iecels profesionālus, nepolitiskus ministrus! Par Saeimā apstiprināta Tautas dzīves līmeņa uzlabošanas kalendāra (plāna) izpildi personīgi atbildīgs ir tautas vēlēts valsts Prezidents!

Zinātnei, mākslai un kultūrai ir izcila nozīme cilvēka radošo spēju attīstībā, tādējādi pieaug visas sabiedrības jaunrades un ekonomiskās darba spējas. Latvija bagātinās caur kultūras un etnogrāfiskā mantojuma kopšanu mūsdienās no tradicionālās tautas mākslas un mākslinieciskās jaunrades mūsdienīgām formām. Kultūra un valoda nosaka nacionālās valsts identitāti. Eiropai ir jānodrošina nācijas nākotne un nacionāla valsts šīs attīstības laikā var mainīties, bet ne izzust.

Latvijai ir jārealizē Riodežaneiro Deklarācijas ilgtspējīgas attīstības 10 politiskie pamatprincipi, starp kuriem ir tādi kā:

 - Latvijai jāizveido labklājības sabiedrība, kura augstu vērtē un attīsta demokrātiju, līdztiesību un godīgumu, savu kultūras mantojumu;

- Jāveido stabila tautsaimniecība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības, vienlaicīgi panākot, lai ekonomiskās izaugsmes tempi pārsniegtu vides piesārņojuma un resursu patēriņa tempus;

- Latvijai no starptautiskās palīdzības saņēmējvalsts jākļūst par valsti, kas spēj pati nodrošināt savas vajadzības un nepieciešamības gadījumā pat sniegt palīdzību citām valstīm;

- Jānodrošina, lai tirgus ekonomikas mehānismi kalpotu ilgtspējīgai attīstībai.

Tomēr PPR uzskata, ka tirgus ekonomikas taisnīgums nav identisks sociālajam taisnīgumam, tādēļ jābūt spēkā principam: „no vienas puses – tik daudz ekonomikas, cik vien iespējams, lai stiprinātu katra indivīda pašiniciatīvu, sasniegumus un atbildību; un no otras puses – tik daudz valsts dalības, lai garantētu taisnīgu konkurenci, sociālo un ekoloģisko kārtību un ekonomisko drošību.

PPR realizēs sociālo drošības politiku.

Katrs indivīds ir pakļauts riskam, ar kuru vienatnē nav iespējams cīnīties. Tikai kopīgi pret to nodrošinoties, rodas garants sociālai stabilitātei. Šīs stabilitātes stūrakmeņus pašreizējā ekonomiskajā situācijā veido 4 PPR sociālie pamatprincipi:

- „Katram jumts virs galvas”

- „Izglītības iespēju katram, neatkarīgi no maka biezuma”

- „Minimālās vecuma un invaliditātes pensijas atbilstība oficiālajam iztikas minimumam”

- „Apstākļu veicināšana nodarbinātības iespēju radīšanai (atvieglojumi uzņēmējiem, kas rada papildus darba vietas; valsts kapitāla līdzdalība uzņēmējdarbībā)”.

Veselība un fiziskā aktivitāte – tautas labklājības un attīstības pamats.

Tāpēc jānodrošina labvēlīga vide jaunatnes, sporta un fiziskajām aktivitātēm, kā arī profilaktisko pasākumu kompleksa paplašināšanai, ierobežojot slimību izplatību. Nepieciešams valsts nodrošinājums neatliekamajai un vispārējai medicīniskai palīdzībai noteiktām saslimšanām, kā arī atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, lai nodrošinātu vispārpieejamu ilglaicīgi un saprotami finansētu medicīnisko aprūpi.

Skaidri formulēsim bezmaksas pakalpojumu klāstu veselības aizsardzībā, lai beidzot varētu attīstīties arī veselības apdrošināšanas sistēma!

Izglītība, kultūra un audzināšana – priekšnoteikums patriotismam un personas brīvai attīstībai. Latvijas politika un saimniecība ir jāorganizē uz patstāvīgi spriest un darboties spējīgiem pilsoņiem, kuri uzņemas atbildību. Vienlaikus jāatbalsta tos, kuri jūtas nedroši savās šī brīža dzīves pozīcijās un nevar izpildīt sabiedrības izvirzītās prasības. Tautas pašapziņas līmeņa celšanai jāizmanto vidējās un augstākās izglītības sistēma, kultūra, vēsturiskās un etnogrāfiskās vērtības. Radošo un garīgo vērtību pārākums jāizmanto kā pretnostatījums apziņas notrulināšanai (narkotikām, spēļu atkarībām, alkoholismam un tml.).

Mūsu plāns paredz obligātu valsts apmaksātu vidējo izglītību un valsts pasūtījumu profesionālajā un augstākajā izglītībā!

Jauniešu audzināšana sportā ir disciplīnas un motivētas aizņemtības garants. Sports – valsts kulta līmenī!

Drošība un aizsardzība. Valsts garantē iedzīvotāju drošību, sargājot tos no patvaļas (t.sk. valsts pārvaldes iestāžu) un vardarbības. Indivīds, tā dzīvība, veselība, ekoloģiskā vide un īpašums ir galvenās valsts vērtības. Kriminalitāte, t.sk. korupcija un vardarbība ir nesaudzīgi apkarojamas. Miera saglabāšana ir brīvas valsts attīstības priekšnoteikums. Nepieciešams palielināt Zemessardzes lomu arī sabiedrības drošības un kārtības nodrošināšanai valstī, atjaunojot Zemessardzes formācijas pēc teritoriālā principa. Jāstiprina starpvalstu sadarbība NATO ietvaros, jāveicina profesionālās armijas attīstība.

Ekonomiskā un finansu sfērā PPR atbalsta ar likumu noteiktu bezdeficīta budžetu un fizisko personu sākumdeklarēšanas kārtības apstiprināšanu. Atbildīgajām institūcijām daudz efektīvāk jāapkaro naudas atmazgāšana un jāuzlabo esošo nodokļu iekasēšana, t. sk. reformējot nodokļu sistēmu.

Mēs ieviesīsim saprātīgu nodokļu sistēmu, kas stimulē ražošanas, lauku saimniecību un eksporta attīstību. Mēs nepaaugstināsim nodokļus tuvākos 15 gadus, tikai pazemināsim! Cita ceļa mums nav! Mēs nodrošināsim mūsu zemniekiem lauksaimniecības produktu garantētu valsts iepirkumu, ar mērķi tos centralizēti pārdot ārvalstu tirgos! Atjaunosim un attīstīsim tās ražošanas nozares, kuru produkti, pirmkārt, tiek patērēti Latvijā, aizvietojot importu, otrkārt, ir eksportspējīgi. Piemēram: cukura rūpniecība, gaļas un piena ražošana un pārstrāde, kokapstrāde, enerģētika, tranzīts, utt..

PPR uzskata, ka valsts turpmākā attīstība nav iedomājama bez zinātnes un inovāciju ieviešanas krasa finanšu atbalsta kāpinājuma. Zinātnes budžets ik gadu jāpalielina par 50%, līdz tas sasniedz attīstīto Eiropas Savienības valstu līmeni.

Mūsu nākotne ir Latvijas zinātnē! Zinātne ir augstas pievienotās vērtības avots, tai līdzekļus žēlot nedrīkst!

Valsts pārvalde. PPR atbalsta tautvaldības principu ieviešanu augstākajā valsts pārvaldē, kur jautājumu apspriešanā piedalās arodbiedrības un uzņēmēju u.c. sabiedrības grupu apvienojošās organizācijas. Ir jāizstrādā pilnīgi jauns valsts pārvaldes modelis, kas saskaņots ar ilgtspējīgu valsts attīstības plānu. PPR mērķis ir izstrādāt jaunu satversmes projektu, atbilstoši LR 4. maija deklarācijas 7. pantam, ieskaitot jautājumus par prezidentālu republiku un atbilstošu vēlēšanu sistēmu.

Mēs nodrošināsim profesionālu, ātru un atbildīgu lēmumu pieņemšanu Prezidentālā republikā! Mēs mainīsim vēlēšanu sistēmu, lai vēlētājiem būtu nodrošināta iespēja atsaukt deputātus!


 

 
За какую политическую силу Вы бы голосовали, если выборы состоятся завтра?
За президентскую республику
Единство
Центр согласия
ЛПП\ЛЦ
Союз зеленых и крестьян
Народная партия
Другая
     rezultāti » 
Kalendārs

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/ppr.lv/httpdocs/ru/core/side/notikumi.blk.php on line 52
 
   Autortiesības pieder partijai Par Prezidentālu Republiku © 2010 . Visas tiesības aizsargātas.