LV | RU
Manifests
Valde
Statūti
Struktūra
Programma
Pamatnostādnes
4000 zīmju programma
Prezentācija
Politiskā platforma
Ētikas kodekss
Jauniešu organizācijas nolikums
Reģioni
Logo
PAR MUMS
PIEVIENOJIES
Ziņas
Kalendārs
Notikumi
Intervijas
JAUNUMI
Runas
Foto
Video
DIBINĀŠANA
ZIEDOJUMI
VIDEO
GALERIJA
KONTAKTI
 

Partijas ” Par prezidentālu republiku„

 JAUNATNES ORGANIZĀCIJAS


NOLIKUMS


1.Vispārējie noteikumi


1.1 Partijas „PAR PREZIDENTĀLU REPUBLIKU ” ( turpmāk tekstā PPR ) Jaunatnes organizācija ( turpmāk tekstā JO ) tiek veidota saskaņā ar PPR statūtiem un organizēta pēc partijas piederības principa.

1.2 Nodaļu veido PPR biedri vecumā no 16 līdz 33 gadiem.

1.3 Nodaļa nav juridiska persona, tā lieto PPR nosaukumu un simboliku.

1.4 Nodaļas mērķis ir PPR politikas īstenošana, partijas nostādņu un ideju popularizēšana, sociālo, darba,  izglītība jautājumu aktualizācija sabiedrībā.

1.5 PPR JO uzdevums ir īstenot partijas programmu, piesaistīt jaunus PPR biedrus un atbalstītājus, izglītot un atbalstīt jauniešus politiskās darbības jautājumos.

 

2. Jaunatnes organizācijas darbība

 

2.1. Kopsapulce.


2.1.1. Augstākā lēmējinstitūcija JO ir JO biedru kopsapulce.

2.1.2. Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā, un tiek izziņota ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces nozīmēšanas termiņa.

2.1.4. Kopsapulce ievēl JO valdi.

2.1.5. Kopsapulce izvērtē Nodaļas valdes darbu to pilnvaru termiņa beigās.

2.1.6 .Kopsapulce apspriež, analizē un lemj par JO taktiku un stratēģiju.

2.1.7. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu var ierosināt ne mazāk kā viena trešdaļa PPR JO reģistrēto un biedru naudu samaksājušo biedru, apliecinot to ar saviem parakstiem, vai vairākums JO valdes dalībnieku. Ārkārtas kopsapulci izziņo ne vēlāk kā 5 dienas līdz ārkārtas kopsapulces sasaukšanai, izsludinot ārkārtas kopsapulces dienas kārtību.

2.1.8.Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi PPR JO reģistrēto un biedru naudas samaksājušo biedru. Ja kopsapulcē nav kvoruma, tad kopsapulces dalībnieki lemj par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu, nosakot laiku un vietu.

 

2.2. Valde


2.2.1. Ikdienas politisko darbu JO, saskaņā ar PPR  un PPR JO lēmumiem, nosaka PPR JO valde.

2.2.2. Nodaļas valdi 5 (piecu) cilvēku sastāvā uz vienu gadu ievēl JO kopsapulcē.

2.2.3. Par JO valdes dalībnieki kļūst visvairāk balsu ieguvušie valdei izvirzītie kandidāti atklātās vēlēšanās.

2.2.4. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

2.2.5. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās ne mazāk kā trīs valdes dalībnieki.

2.2.6. Valde izskata un rekomendē apstiprināšanai PPR valdē jauno biedru iesniegumus.

2.2.8. Valde izskata un rekomendē PPR valdei izvirzītos kandidātus Saeimas, Pašvaldību, Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī grupu izvirzītos delegātus partijas kongresiem un konferencēm.

2.2.9. Valde ne retāk kā reizi gadā uzklausa PPR Revīzijas komisijas atskaiti par Nodaļas finansiālo un saimniecisko darbību.

2.2.10. Valde var ierosināt izskatīšanai jautājumu par PPR biedra izslēgšanu no partijas.

2.2.11. Ārkārtas valdes sēdi var ierosināt , ja to vēlas ne mazāk kā puse Valdes dalībnieku vai ne mazāk kā viena piektdaļa reģistrēto PPR JO biedru.

2.2.12. Ārkārtas valdes sēdi var ierosināt PPR valdes priekšsēdētājs un PPR JO valdes priekšsēdētājs.

 
 
   Autortiesības pieder partijai Par Prezidentālu Republiku © 2010 . Visas tiesības aizsargātas.