LV | RU
Manifests
Valde
Statūti
Struktūra
Programma
Pamatnostādnes
4000 zīmju programma
Prezentācija
Politiskā platforma
Ētikas kodekss
Jauniešu organizācijas nolikums
Reģioni
Logo
PAR MUMS
PIEVIENOJIES
Ziņas
Kalendārs
Notikumi
Intervijas
JAUNUMI
Runas
Foto
Video
DIBINĀŠANA
ZIEDOJUMI
VIDEO
GALERIJA
KONTAKTI
 

Partijas

Par Prezidentālu Republiku

ĒTIKAS KODEKSS

 

Pamatprincipi

Latvijas Republikas suverenitāte, cilvēktiesības un visu cilvēku līdzvērtība un vienlīdzība likuma priekšā ir augstākā vērtība un mērķis, kas īstenojama demokrātiskām metodēm atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, likumiem un valsts akceptētām starptautisko tiesību normām.

 

Pamatvērtības

1.      Partijas biedri savu nodomu nopietnību apliecina ar partijas zvērestu.

2.      Partijas biedri apņemas:

         2.1.      veidot un uzturēt labas savstarpējās attiecības, kam pamatā ir cieņa, pieklājība, tolerance, godīgums, izpalīdzība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts, saglabājot veselīgu humora izjūtu;

         2.2.      izvairīties no situācijām, kurās var rasties interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi, bet nonākot šādā situācijā nekavējoši informēt partijas vadību;

         2.3.      principiāli rīkoties atklājot ikvienu negodīgas darbības gadījumu;

         2.4.      uzturēt un vairot partijas reputāciju.

3.      Partijas vadība un biedri drīkst brīvi paust savu personisko viedokli, neaizskarot un respektējot citus partijas biedrus.

4.      Partijas vadība un biedri neiejaucas partijas biedru personiskajā dzīvē, tomēr grūtā brīdī atbalsta un iespēju robežās sniedz palīdzību.

5.      Ētikas komisija saskaņā ar statūtiem pēc savas un/vai citu partijas biedru iniciatīvas izskata partijas biedra/u strīdīgu vai ētikas kodeksam neatbilstošu rīcību, pieaicinot visas iesaistītās personas, un rekomendējot partijas valdei savu lēmumu. Ētikas komisija, izskatot visus apstākļus, var rekomendēt partijas valdei izslēgt biedru/s sekojošās situācijās:

         5.1.   nepamatotu ziņu izplatīšana partijas iekšienē, diskreditējot partijas biedru/us;

         5.2.   nepamatotu ziņu izplatīšana masu saziņas līdzekļos (prese, TV, radio, internets), kā arī individuāli partijā neiesaistītām personām;

         5.3.   partijas disciplīnas, reglamenta un subordinācijas neievērošana;

         5.4.   atšķirīga personiskā viedokļa paušana masu saziņas līdzekļos (prese, TV, radio, internets) uzdodot to kā partijas pozīciju, kas nesakrīt ar partijas publiski definēto pozīciju, kā arī personiskā viedokļa paušana masu saziņas līdzekļos par partijas iekšienē vēl diskusijas procesā esošu jautājumu, uzdodot to par partijas pozīciju;

         5.5.   nepamatota partijas simbolikas izmantošana jebkāda veida ar partijas valdi nesaskaņotās aktivitātēs;

         5.6.   jebkāda veida ar partijas valdi nesaskaņota rīcība vai rīcības mēģinājums ar partijas biroja datiem/datu bāzi, neatkarīgi no datus saturošās informācijas veida (kopēšana jebkāda veida datu nesējos, nodošana trešajām personām, to ievietošana masu medijos vai interneta vidē u.c.);

         5.7.   nepiedienīga uzvedība sabiedriskās vietās, pārkāpjot sabiedriskās kārtības noteikumus, kā arī cilvēka cieņu aizskaroša uzvedība;

         5.8.   augstprātīga, nievājoša izturēšanās pret citiem partijas biedriem („zvaigžņu” slimība);

         5.9.   jebkāda veida krimināla rakstura nodarījumi.

6.      Ētikas kodeksu apņemas ievērot katrs partijas biedrs līdz ar uzņemšanu partijā.


 
 
   Autortiesības pieder partijai Par Prezidentālu Republiku © 2010 . Visas tiesības aizsargātas.